Algemene voorwaarden

Geldend voor de door LeFactory, gevestigd aan Kruidenstraat 137, 6515 HR Nijmegen, gesloten overeenkomsten met deelnemers aan de door LeFactory (verder aangeduid als ´organisator´) georganiseerde beurzen en congressen (verder aangeduid als ´evenement´) in Nederland of elders ter wereld.

Art. 1: Algemene Voorwaarden LeFactory

1.1 Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.

1.2 De organisator wijst de algemene voorwaarden van de deelnemer af. Bij de overeenkomst van deelname prevaleren deze algemene voorwaarden boven de eventuele algemene voorwaarden van of namens de deelnemer ook in geval de algemene voorwaarden van of namens de deelnemer een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten.

1.3 De deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen van deze algemene voorwaarden tenzij daarvan blijkt uit een door de organisator opgesteld en getekend geschrift.

1.4 Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

1.5 De organisator is uitsluitend gehouden aan de met de deelnemer gesloten schriftelijke overeenkomsten, aanvullende geschriften en schriftelijke bevestigingen opgesteld van de kant van de organisator. Door de deelnemer geclaimde mondelinge toezeggingen die niet door de organisator schriftelijk zijn bevestigd, binden de organisator in geen enkel opzicht.

Art. 2: Inschrijving

2.1 Na ontvangst van het door inzender ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier is de inzender ingeschreven als deelnemer aan een door de organisator te organiseren evenement. De inzender verklaart op deze wijze bekend te zijn met de doelstelling van het evenement, en hij zal zich bij deze deelname beperken tot activiteiten die vallen binnen deze doelstelling.

2.2 Degene die het aanmeldingsformulier ondertekent, wordt geacht hiertoe volledig namens de deelnemer bevoegd te zijn. De deelnemer kan zich ten opzichte van de organisator niet beroepen op de eventuele onbevoegdheid van de ondertekenaar.

2.3 De inzender is hiermee gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2.4 De organisator doet, indien hij de inzender als deelnemer accepteert, de deelnemer een bevestiging toekomen. In deze bevestiging staat tenminste vermeld a. de plaats waar het evenement wordt gehouden b. de data waarop het evenement wordt gehouden c. de voor de deelnemer gereserveerde standruimte.

2.5 De organisator heeft de exclusieve bevoegdheid de haar ter beschikking staande standruimte aan de deelnemer toe te wijzen. Met de wens van de deelnemer wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden.

2.6 De organisator behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren.

Art. 3: Handboek en Ontwerp Stand

De deelnemers krijgen tijdig voor aanvang van het evenement het ´Handboek ´toegezonden, betrekking hebbende op het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. De bepalingen uit het Handboek maken, in samenhang met deze Algemene Voorwaarden, deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Wijken Algemene Voorwaarden en het Handboek in een bepaald geval van elkaar af, dan is het bepaalde in het Algemene Voorwaarden bindend. Een ontwerp van de stand in de vorm van een duidelijke tekening op schaal in duplo, of een maquette, vergezeld van een tekening op schaal in enkelvoud, dient voor de in het Deelnemers Handboek vermelde datum te zijn ontvangen door de organisator. Het ontwerp dient te voldoen aan de in het Handboek vermelde vereisten. Alle door de deelnemer aangestelde derde partijen dienen door de organisator te worden goedgekeurd.

Art. 4: Bepalingen Betreffende Stand en de Geëxposeerde Goederen

4.1 De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de organisator, brandweer of andere functionarissen belast met het handhaven van orde en veiligheid van zijn stand, de op de stand te voeren reclame, de daarin tentoongestelde producten of voorwerpen en de aan te brengen decoraties op te volgen.

4.2 Het is de deelnemer niet toegestaan de toegewezen stand geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen.

4.3 De organisator behoudt het recht voor om de deelnemer te bevelen om geëxposeerde producten te verwijderen indien deze, naar het oordeel van de organisator, kwetsend of belastend zijn voor anderen of afbreuk doen aan het algemeen belang van het evenement. In dit geval zal de deelnemer op geen enkele wijze dan ook aanspraak maken op schadevergoeding.

4.4 Deelnemers verklaren dat alle ontwerpen, tekeningen, en dergelijke van de in de stand aanwezige materialen aan alle wettelijke vereisten voldoen voor wat betreft licenties, handelsmerken, rechten, patenten en intellectuele eigendomsrechten.

4.5 Er mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur om de aandacht van het publiek te trekken.

4.6 De deelnemer is verplicht tijdens de openingsuren van het evenement te zorgen voor permanente bemanning van de stand.

4.7 De deelnemer is verplicht de hem ter beschikking gestelde ruimte na afloop van de contractperiode in de oorspronkelijke staat achter te laten. Indien de organisator het nodig oordeelt voorzieningen te treffen om de ruimte in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, komen de kosten hiervan voor rekening van de deelnemer.
Art. 5: Producten

5.1 De deelnemer mag alleen de op het inschrijvingsformulier vermelde producten en diensten tentoonstellen, verkopen, demonstreren of daarvan monsters aanbieden. Deze activiteiten dienen te allen tijde te blijven binnen de doelstelling van het evenement.

5.2 Het is de deelnemer niet toegestaan te handelen in gebruikte goederen, of zich als reparateur aan te bieden.

5.3 Voor producten op het gebied van Food & Drinks zijn aparte voorwaarden per locatie waar het evenement plaatsvindt. Deze kunt u te allen tijde bij de organisatie opvragen.

Art. 6: Bijzondere Voorwaarden

6.1 De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze per een daartoe strekkend formulier een duidelijk omschreven opgave doet van de te voeren producten en of diensten inclusief merknaam, soortnaam, typenaam, voorgenomen verkoopprijs en land van herkomst. Een aanvulling op de reeds gemelde producten en of diensten kan alleen na voorafgaand overleg met de organisator en uitsluitend per verder aanvullend geschrift.

6.2 De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze een plattegrond van de stand doet toekomen met daarop de maatvoeringen van lengtes, breedtes en hoogtes en verder alle door de organisator gevraagde bijzonderheden.

6.3 De organisator houdt zich het recht voor een inschrijving te weigeren of in bijzondere gevallen een reeds tot stand gekomen inschrijving eenzijdig te herroepen indien naar het uitsluitend oordeel van de organisator omstandigheden als oververtegenwoordiging, oneerlijke concurrentie, historie van wanbetaling, agressieve- ongepaste- of aanstootgevende presentatie of andere bijzondere omstandigheden van het geval daarom vragen.

6.4 De deelnemer kan via het daartoe strekkende formulier een opgave doen van de zaken en diensten die in aanvulling op de overeenkomst van deelname door de organisator kunnen worden voorzien. Deze bestellingen dienen tijdig aan de organisator te worden doorgegeven.

6.5 Ten aanzien van de geleverde nutsvoorzieningen via het daartoe strekkende formulier is vastgesteld dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gebreken in het tot stand brengen van de verbinding of aansluiting behoudens opzet of grove schuld.

Art. 7: Betaling

7.1 Betaling vindt plaats overeenkomstig de betalingsvoorwaarden die zijn vermeld op het inschrijvingsformulier.

7.2 Bij niet tijdige betaling door de deelnemer vervalt de aanspraak van de deelnemer op de deelname van het evenement. Restitutie van de door de deelnemer reeds betaalde bedragen geschiedt slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien in dat artikel niet anders wordt bepaald, blijft de deelnemer de overeengekomen prijs voor het geheel verschuldigd.

7.3 De deelnemer is over de overeengekomen prijs vanaf de in het inschrijvingsformulier genoemde vervaldata een contractuele rente verschuldigd van 15% op jaarbasis.

7.4 Indien deelnemer de huurprijs, of enig ander aan de organisator verschuldigd bedrag niet, niet geheel, of niet tijdig voldoet heeft de organisator het recht de inschrijving zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden te verklaren, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van de op het tijdstip van die verklaring in verband met zijn deelname op zijn verzoek te zijnen behoeve of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten, een en ander zonder dat deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde huurpenningen of op vergoeding van de schade, in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.

7.5 De organisator is gerechtigd de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke(waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure), ten laste komen van de deelnemer, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Art. 8: Annulering

8.1 De organisator beslist over het al dan niet houden van het evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatshebben.

8.2 Indien het evenement wegens te weinig animo, door een te gering aantal inschrijvingen geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane toezeggingen vervallen en de door de deelnemer reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd, onder inhouding van de door de organisator gemaakte kosten, tot een maximum van 20% van het overeengekomen bedrag. De deelnemer heeft in dergelijke gevallen geen aanspraak op schadevergoeding.

8.3 De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement te wijzigen, af te lasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.

8.4 In geval de vastgestelde data van het evenement wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname van kracht.

8.5 In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoeding van de schade -in welke vorm dan ook.

8.6 Indien 1,5 uur voor het tijdstip waarop het evenement voor het bezoek wordt opengesteld, een deelnemer niet de hem toegewezen standruimte in gebruik heeft genomen, wordt dit beschouwd als zijnde een annulering van deelname, waarop de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn, en kan de organisator deze ruimte zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de standruimte aan andere deelnemers ter beschikking worden gesteld. De deelnemer blijft in een dergelijk geval de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd aan de organisator en kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

8.7 Indien de deelnemer zijn reservering wenst te annuleren, of in gebreke is voor wat betreft betalingen (zowel van bedragen als tijdstip van betaling) zoals op het inschrijvingsformulier vermeld bepalingen, heeft de organisator het recht om annuleringskosten in rekening te brengen en de standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen. De annuleringskosten zullen conform onderstaand schema in rekening worden gebracht:
Tijdstip van annulering & annuleringskosten:
-meer dan 4 maanden voorafgaande aan het evenement 50% van het totaal verschuldigde bedrag (plus BTW)
-meer dan 2 maanden, doch minder dan 4 maanden voorafgaande aan het evenement 70% van het totaal verschuldigde bedrag (plus BTW)
-meer dan 1 maand, doch minder dan 2 maanden voorafgaande aan het evenement 100% van het totaal verschuldigde bedrag (plus BTW)
-minder dan 1 maand voorafgaande aan het evenement 120% van het totaal verschuldigde bedrag (plus BTW).

Art. 9: Vermindering van Gereserveerde Standruimte

9.1 Een wijziging van deelname door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk aan de organisatoren te worden ingediend. De organisatoren behouden zich het recht voor om de annuleringsregeling zoals vermeld in artikel 8, lid 7, te hanteren, en de vrijgekomen standruimte aan andere deelnemers toe te wijzen. De organisatoren zijn nimmer verplicht de aanvraag voor vermindering van standruimte in te willigen. De kosten van geannuleerde vierkante meters blijven evenwel volledig verschuldigd. Alle wijzigingen zijn alleen na schriftelijke bevestiging door de organisatoren geldig.

Art. 10: Vertegenwoordiging

10.1 Indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen is deelnemer gehouden aan de beurs deel te nemen in de hoedanigheid en met uitsluitend de producten en / of diensten die in de overeenkomst van deelname of per aanvullend geschrift zijn overeengekomen.

10.2 Het is deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte(n) ten behoeve van derden artikelen ten toon te stellen, ter verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken in welke vorm dan ook, tenzij een en ander geschiedt als afnemer van deze derde in de functie van groot- of detailhandelaar of als vertegenwoordiger van deze derde.

10.3 De organisator behoudt zich het recht voor om van de deelnemer te verlangen, dat hij te hare genoegen aantoont dat hem de vertegenwoordiging is opgedragen.

Art. 11: Beschikkingsonbevoegdheid deelnemer

Indien een deelnemer failliet is verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt dan wel anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest of heeft verloren, alsmede indien een deelnemer zijn onderneming definitief staakt, vervalt de aanspraak op deelname aan het evenement. Met betrekking tot de door de deelnemer (nog) verschuldigde bedragen geldt het bepaalde in artikel 8, lid 7, van deze Algemene Voorwaarden.

Art. 12: Aansprakelijkheid en verzekering

12.1 Aansprakelijkheid van de organisatoren jegens de deelnemer is in alle gevallen beperkt tot: directe schade en nimmer over vermiste winst of indirecte verliezen of schade en het totale bedrag van de overeenkomst.

12.2 De deelnemer is verplicht zich voor de aanvang van het evenement te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. De kosten van de verzekering komen niet voor rekening van de organisatoren. Indien een situatie ontstaat welke onder de door de deelnemer afgesloten verzekering valt, zal aanspraak op deze verzekering prioriteit hebben over eventuele schadeclaims op de organisatoren.

12.3 De deelnemer zal de organisatoren vrijwaren van alle mogelijke schadeclaims door kosten, procedures en verliezen, van welke aard dan ook, als gevolg van het deelnemen aan het evenement door de deelnemer.

Art. 13: Niet-nakomen

13.1 Bij niet nakoming van enige verplichting die uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of een nadere schriftelijk afspraak op de deelnemer rust, is de deelnemer in verzuim en kan de organisator de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. De deelnemer is gehouden de door de organisator, als gevolg van zijn tekortschieten geleden en te lijden schade te vergoeden. Tevens vervalt de aanspraak op de gereserveerde standruimte.

13.2 Op de eerste vordering van de organisator is de deelnemer verplicht zich overeenkomstig de verplichtingen die uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden op hem rusten, alsmede naar de aanwijzingen van de organisator of andere functionarissen belast met het handhaven van orde en veiligheid te gedragen. Weigert de deelnemer zulks te doen, dan kan de organisator eisen dat de deelnemer onmiddellijk zijn stand sluit en zich verwijdert van het evenement. De deelnemer is voor de gehele verdere duur van het evenement uitgesloten van deelname. De deelnemer kan in de in dit lid en het vorige lid bedoelde gevallen geen aanspraak maken op restitutie van de prijs voor de periode waarvan hij geen gebruik kan maken van zijn stand, nog kan hij enig aanspraak maken op of schadevergoeding doen gelden.

13.3 De organisator is, in de gevallen als in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoeld, gerechtigd de stand af te breken en alle goederen in de openbare of onderhandse verkoop over te gaan.

13.4 De organisator behoudt zich het recht voor om personen toegang tot het evenement te weigeren, of uit het evenement te verwijderen, indien naar hun mening, door hun aanwezigheid enig afbreuk wordt gedaan aan het algemeen belang van het evenement, ongeacht of deze personen op enigerlei wijze verbonden zijn aan de deelnemer als agent, werknemer of dergelijke.

Art. 14: Uitstel of annulering

14.1 De deelnemer zal de organisator vrijwaren van alle schade, als gevolg van -direct of indirect – het niet of gedeeltelijk niet houden van het evenement, door welke reden dan ook. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de data van het evenement te wijzigen, alsmede de inrichting en/of de omvang van de stand aan te passen. De deelnemer kan in zulke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.

14.2 Indien door uitstel of enig andere aanpassing zoals het wijzigen van locatie, het evenement alsnog gehouden kan worden, blijven alle overeenkomsten tussen partijen geldig.

14.3 Wijzigingen in en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien de organisator daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Art. 15: Opkomst

15.1 De deelnemer verklaart de organisator te vrijwaren van alle verplichtingen ten aanzien van de opkomst van enige deelnemer(s) of bezoeker(s) aan het evenement, door welke reden dan ook.

15.2 De organisator zal alles in werking stellen welke redelijkerwijs verwacht mag worden ten einde het evenement te doen slagen. Alle uitlatingen ten aanzien van te verwachten bezoekersaantallen, methodes van promotie of tijdstippen zijn uitsluitend als richtlijnen bedoeld en kunnen geen rechten of garanties hieraan worden ontleend.

Art. 16 Geschillen

16.1 Op de rechtsverhouding tussen de deelnemer en de organisator is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlands rechter te Arnhem.

16.2 Bij verschil in interpretatie van vertalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt de tekst van de Nederlandse versie gehanteerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, Nederland.

midnight navy 5s low hornets 13s jordan 11 low georgetown jordan 11 low bred jordan 11 low bred low bred 11s low georgetown 11s jordan 11 low georgetown louis vuitton outlet low georgetown 11s louis vuitton outlet low georgetown 11s jordan 13 low hornets jordan 13 low hornets lola bunny 7s jordan 5 midnight navy jordan 11 low bred midnight navy 5s jordan 11 low georgetown jordan 11 low bred
Pin It
Terug naar boven